Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Amazon Grimstad FK

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Amazon Grimstad FK og invitasjon
til informasjonsmøte 03.05.2022

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Amazon Grimstad FK. I forkant av årsmøte
inviterer styret til et informasjonsmøte der styret vil orientere om klubbens status og styrets arbeid.


Informasjonsmøtet vil avholdes tirsdag 3. mai kl. 18:00 på Jervhuset, Levermyr Stadion.

Årsmøtet avholdes deretter, tirsdag 3. mai 2022 kl. 19:00, på Jervhuset, Levermyr Stadion.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene ved henvendelse
på e-post til post@amazonfk.no.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Amazon Grimstad FK i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Amazon Grimstad FK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og
forslagsrett.


For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett mv., se Amazon Grimstad FKs vedtekter/lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan
styreleder, Kai Arne Halvorsen i Amazon Grimstad FK kontaktes på post@amazonfk.no.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Sakliste og liste over saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i
Amazon Grimstad FK 03.05.2022

Under følger saklisten for årsmøtet:


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsregnskap for 2021
Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett for 2022
Sak 10: Behandle ansvarlige lån

Følgende dokumenter vil distribueres medlemmene ved forespørsel på e-post til
post@amazonfk.no:

  • Vedl 1: Styrets forslag til forretningsorden
  • Vedl 2: Saksfremstilling
  • Vedl 3: Protokoll fra årsmøte 2022 – Amazon Grimstad FK 16.02.2022
  • Vedl 4: Årsregnskap 2021 Amazon Grimstad FK
  • Vedl 5a: Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 (opprinnelig)
  • Vedl 5b: Kontrollutvalgets oppdaterte beretning for 2021
  • Vedl 6: Amazon Grimstad FK – Budsjett 2022