Innkalling til årsmøte i Amazon Grimstad FK

Styret innkaller herved til årsmøte i Amazon Grimstad FK.  

Årsmøtet avholdes onsdag den 16.02.2022 klokken 18:00. Møtet vil holdes i Grimstad Misjonskirke med adresse: Grooseveien 36.

Hvis du som medlem ønsker å få tilsendt årsmøtepapirene kan du be om dette ved å sende en Mail til: tommyegeli@outlook.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Saker som ønskes tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtedato til kehj76@outlook.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli fysisk tilgjengelig en uke i forkant i VIP rommet på Levermyr, eller etter avtale. 

Dagsorden:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Valg av dirigent

3. Valg av protokollfører(e)

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av saksliste med innkommende forslag 

7. Godkjenning av forretningsorden

8. Vedta lovnorm for idrettslag, samt tillegget i lovnorm for allianseidrettslag. Lovnormer (idrettsforbundet.no)

9. Behandling av idrettslagets årsberetning

10. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

11. Vedta idrettslagets budsjett 

12. Behandling av forslag og saker

13. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

14. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

15. Valg av styremedlemmer i ordnet rekkefølge

16. Valg av kontrollutvalg

17. Valg av to representanter til ting og møte i andre organisasjonsledd, der idrettslaget har representasjonsrett

18. Valg av valgkomite, med valg av leder, medlemmer og vara


Velkommen til årsmøte!

For styret 

Kari Hjembo

Styreleder