Vedtekter

Lov for klubben, Amazon Grimstad FK, stiftet 29. november 1999.
Vedtatt den 29. november 1999 med senere endringer senest av 23. februar 2006 og 30. april 2007.
Godkjent av Idrettsstyret den 1. august 2006..(Fotnote 1, se bakerst)
§ 1 Formål
Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon
Klubben er medlem av NIF gjennom Aust-Agder Idrettskrets.
Klubben er medlem av Norges Fotballforbund og Agder Fotballkrets, samt øvrige særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.
Klubben hører hjemme i Grimstad Kommune, og er medlem av Grimstad Idrettsråd.(2)
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.(3)
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva
som måtte stå i klubbens egen lov.
§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og
bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.(4)
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds,
samt klubbens lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre
organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi
stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant
til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig
være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot
velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke
være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget.(5) Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved
strykning fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.
§ 7 Inhabilitet (6)
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov §2-7.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(7)
§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).
§ 9 Årsmøtet
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,(8) direkte til medlemmene
og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som
skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig
for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles
til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på
utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede
på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
§ 10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.
§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:(9)
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær(10) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle styrets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(11)
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett.(11)
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (12)
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
11. Foreta følgende valg:
a) Leder. Velges for 2 år
b) 5 styremedlemmer. Ingen varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv på 1. styremøte. (13)
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
d) Kontrollkomite på 3 medlemmer. (14)
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f) Valgkomite på 3 medlemmer.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
§ 12 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer
enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de
valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg
mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers
varsel etter:
a) Vedtak på årsmøte i klubben.
b) Vedtak i styret i klubben.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet om innkalling av årsmøtet.
§ 14 Klubbens styre (15)
Klubben ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret skal (16)
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens totale økonomi
i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.(17)
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
mandat/instruks for disse.
4. Representere klubben utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer
Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget,
etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle
øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse
av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i
forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger
kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.(18)
§ 16 Lovendring (19)
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter
å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds
lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
§ 17 kan ikke endres.
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft
umiddelbart.
§ 17 Oppløsning (20)
Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.(21)
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes
i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål
godkjent av Idrettsstyret.
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap
i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.
————————-
Fotnoter:
1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5
2) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.
3) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.
4) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.
5) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning.
6) Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»
7) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.
8) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.
9) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
10) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.
11) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 15 i lagets lov.
12) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
13) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges
til spesifikke oppgaver.
14) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 5-1. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 11: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 11 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» (NB krav om kontrollkomite og engasjert revisor kommer som følge av klubblisensen. )
15) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)
16) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
17) Jfr. NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
18) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.
19) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.
20) Jfr. NIFs lov § 2-16.
21) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.